Darmowa dostawa na terenie Polski przy zakupach od 190

Polityka Prywatności

I Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu https://czuczu.pl/ jest skierowana do Klientów Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym nabywania Produktów lub Usług Elektronicznych.

2. Regulamin Sklepu jest dostępny pod następującym adresem: https://czuczu.pl/regulamin-sklepu. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu, a znajdujące się w Regulaminie Sklepu definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności.

3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-102) przy ulicy Syrokomli 20/8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437553, NIP 9452170478, adres poczty elektronicznej: biuro@czuczu.pl.

II Zbieranie i wykorzystywanie danych

1. Klient może przeglądać Sklep bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień ustępu poniżej [Dane zbierane automatycznie].

2. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

3. Pliki cookies, o których mowa w ust. 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu. Podczas korzystania ze Sklepu wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies: 

a) funkcjonalne – niezbędne do funkcjonowania Sklepu, nie mogą być wyłączone na podstawie decyzji Użytkownika, są to dane o aktywności Użytkownika pozwalające na obsługę interaktywnych formularzy, logowanie czy wybór opcji prywatności. Wyłączenie funkcjonalnych plików cookies w ustawieniach przeglądarki może powodować utratę możliwości skorzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu; 

b) preferencji – zbierane tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika, służące badaniu preferencji Użytkownika i poprawianiu efektywności działań marketingowych oraz dostosowywaniu zawartości Sklepu np. poprzez zapamiętywanie wyborów Użytkownika. 

c) statystyczne – zbierane tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika, służące zbieraniu informacji o ilości wizyt oraz źródłach ruchu Użytkowników Sklepu, a w konsekwencji poprawie działania Sklepu.

d) marketingowe – zbierane tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika, służące lepszemu dopasowaniu do potrzeb Użytkownika proponowanych treści reklamowych. 

4. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości obsługi oraz świadczonych usług,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) ustalenie preferencji użytkownika, w tym Klienta oraz dostosowywanie oferty do jego potrzeb.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

5. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

6. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.

7. Każdorazowo podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu Użytkownik ma możliwość wyboru, na które pliki cookies wyraża zgodę. Dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu obowiązkowe jest wyrażenie zgody na tzw. cookies funkcjonalne. Zgodę na wykorzystywanie pozostałych plików cookies Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w okienku wyświetlanym na stronie. Użytkownik może od razu wyrazić zgodę na wykorzystywanie wszystkich plików cookies („Zgoda”) lub przejść do ustawień zaawansowanych („Preferencje”), decydując o każdym rodzaju plików osobno. Użytkownik może zapisać swoje preferencje tak, aby były wczytywane automatycznie przy każdej kolejnej wizycie na stronie internetowej Sklepu. Zmiana preferencji jest możliwa w ustawieniach przeglądarki stron WWW.

8. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

9. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży lub innej określonej Regulaminem Sklepu.

10. Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP lub numer PESEL (w szczególności dla potrzeb wystawienia faktur), adres e-mail, nick, login, telefon kontaktowy, adres dostawy Produktu, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.

11. Sprzedawca zbiera dane Klienta na podstawie i w celu:

a) realizacji umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych „dalej RODO”),

b) zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust 1 lit b RODO),

c) należytego wykonania umowy sprzedaży, w tym realizacji procesów płatności, dokonania dostawy, rozpoznania reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań Klientów oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit b, d, f RODO),

d) marketingowym i promocyjnym w zakresie marketingu i promocji własnych produktów Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

12. Rejestracja Konta Klienta wymaga od Klienta podania nazwy użytkownika (login) oraz Hasła. Nazwa użytkownika i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.

14. Sprzedawca przekazuje dane Klienta innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Klienta lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane:

a) podmiotom dostarczającym i wspierającym system internetowej obsługi Sklepu,

b) podmiotom świadczącym usługi dostawy (operatorom pocztowym i kurierom),

c) operatorom płatności
d) dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających Klientom logowanie do konta użytkownika z wykorzystaniem danych logowania do serwisów społecznościowych.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, dane Klienta mogą być zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów, akcji promocyjnych, oraz innych działań marketingowych o podobnym charakterze.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Klienta mogą być zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza również wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

15. Możliwe jest gromadzenie adresów IP Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, dla celów diagnozowania problemów technicznych, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, dane te mogą być wykorzystywane przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

16. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy bądź świadczenia Usługi elektronicznej, a po tym okresie dla celów i przez czas wymagany przez przepisy prawa, a także do czasu cofnięcia udzielonych zgód.

17. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18. Sprzedawca udostępnia Klientom usługę logowania za pomocą konta Google lub usługi Facebook Connect. W przypadku korzystania z usługi nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W ramach wskazanych usług Sprzedawcy przekazywane są dane w zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na ich przekazanie (imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail, wiek, płeć).
Usługę Facebook Connect udostępnia Facebook Ireland Limited, zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 462932), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć pod adresem www.facebook.com/about/privacy.
Usługę konta Google udostępnia Google Ireland Limited, zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

III Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sprzedawca, jako administrator danych, a także podmioty trzecie którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie odrębnych umów, stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami praw, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o korzystaniu z jego Konta Klienta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Dane osobowe Klienta nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

5. Każda osoba, której dane zostały zebrane ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, a także wykonania ich kopii, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 06.03.2024 r.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Zmiana Polityki Prywatności może być dokonana wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie ze stosowanym odpowiednio Artykułem 10 ust. 3 Regulaminu.

Dołącz do listy oczekujących Zostaw nam swój poprawny adres e-mail poniżej. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny.
Scroll to Top