Darmowa dostawa na terenie Polski przy zakupach od 190

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRIGHT JUNIOR MEDIA

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, w tym również KONSUMENT.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.czuczu.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

9. SPRZEDAWCA – Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-102) przy ulicy Syrokomli 20/8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437553, NIP 9452170478, adres poczty elektronicznej: biuro@czuczu.pl.

10. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

14. STREFA B2B – osobny dział Sklepu, znajdujący się pod adresem https://czuczu.pl/strefa-partnera/, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców, zawierający niezbędne dla partnerów Sprzedawcy dane (adresy hurtowni, dane kontaktowe do pracowników działu handlowego Sprzedawcy) oraz materiały do pobrania.

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Powyższe postanowienie dotyczy również praw Klienta niebędącego Konsumentem, będącego jednocześnie osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży lub Umowę świadczenia usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści którejkolwiek z tych Umów wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę: Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Adres: 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 20/8 Numer KRS 0000437553 NIP 9452170478 adres poczty elektronicznej: biuro@czuczu.pl, adres strony: https://czuczu.pl/.

5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego w szczególności następujące Usługi elektroniczne:

a) Konto Klienta w Sklepie internetowym;

b) Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;

c) Newsletter

d) Konto w odrębnej Strefie B2B przeznaczonej dla Klientów będących przedsiębiorcami zawierających lub zamierzających zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę świadczenia usług w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą o charakterze zawodowym.

6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu;

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;

d) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

7. Klient powinien podawać dane, które według jego wiedzy są zgodne ze stanem faktycznym.

8. Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Mimo stosowania przez Usługodawcę środków bezpieczeństwa, Klient powinien także we własnym zakresie stosować odpowiednie środki (w szczególności takie jak programy antywirusowe) minimalizujące zagrożenia.

10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) E-mail – biuro@czuczu.pl;

b) Adres korespondencyjny – 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 20/8.

ARTYKUŁ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptacja. Składając zamówienie Klient, akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług elektronicznych określonych w Artykule 2 ustęp 5 litera (a) – (d) nie jest związane z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów.

4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym:
1. zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji;
2. do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz Hasło lub skorzystanie z narzędzia rejestracji z wykorzystaniem danych konta Facebook lub Google;
3. jest zawierana na czas nieoznaczony i może zostać zawarta wyłącznie z Konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 zd. 3 Regulaminu;
4. w ramach usługi Sprzedawca, na żądanie Klienta, powiadomi go o dostępności danego Produktu na wskazany przez Klienta adres e-mail;
5. w ramach usługi Klient ma możliwość oceniania zakupionych Produktów oraz wystawiania pisemnych opinii po ich otrzymaniu.

b) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym:
1. zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka);
2. jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

c) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Klienta (zaznaczenie pola w formularzu).

d) Umowa o świadczenie Usługi konta w odrębnej Strefie B2B:
1. zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji z wykorzystaniem odrębnego formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu;
2. do dokonania rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: firma przedsiębiorcy, numer NIP, adres siedziby (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu, hasło;
3. dostępna jest wyłącznie dla Klientów będących przedsiębiorcami zawierających lub zamierzających zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę świadczenia usług w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą o charakterze zawodowym;
4. zawierana jest na czas nieoznaczony, po zweryfikowaniu danych Klienta przez Sprzedawcę.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newslettera w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny.

b) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

d) Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

ARTYKUŁ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W ramach Sklepu internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: https://czuczu.pl/czas-i-koszt-dostawy/

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Podana w podsumowaniu Zamówienia ostateczna Cena Zamówienia stanowi Cenę Produktu jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną Cenę Zamówienia, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 4 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

7. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „KUP TERAZ”.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem.

9. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

10. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

11. Dowód zakupu stanowi wystawiony przez Sprzedawcę paragon. Na życzenie Klienta, wyrażone przed złożeniem zamówienia w polu „Uwagi” możliwe jest wystawienie faktury VAT. W celu otrzymania faktury, Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane (imię i nazwisko lub firma, adres, numer NIP). Późniejsze wystawienie faktury na podstawie paragonu niezawierającego numeru NIP jest niemożliwe. Faktura zostanie dostarczona w formie papierowej wraz z Zamówieniem, chyba że Klient wyrazi wolę otrzymania faktury w formie elektronicznej na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail.

ARTYKUŁ 5. DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana co do zasady nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. Jeżeli dostawa Produktu nie będzie możliwa we wskazanym terminie ze względu na nie dostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta i zwraca mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że Strony ustalą inne zasady w tym zakresie.

2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość oraz warunki dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagają odrębnego ustalenia ze Sprzedawcą.

4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Czas i koszt dostawy” pod adresem: https://czuczu.pl/czas-i-koszt-dostawy/

ARTYKUŁ 6. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24; operatorem kart płatniczych jest PayPro S. A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b) Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

ARTYKUŁ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres:

Magazyn CzuCzu
Kryspinów 399
32-060 Liszki
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@czuczu.pl.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej dostępny jest tutaj.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy prześle Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania.

2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Konsument zwróci Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany Produkt należy odesłać na adres:
Magazyn CzuCzu
Kryspinów 399
32-060 Liszki

4. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

5. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy.

6. Konsument jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć zwracany Produkt, w szczególności:
a. zadbać, aby Produkt dotarł do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, tj. nie nosił żadnych oznak użytkowania i posiadał oryginalne opakowanie;
b. załączyć dowód zakupu;
c. zadbać o właściwe przygotowanie przesyłki, co pozwoli uniknąć uszkodzenia Produktu podczas transportu (zalecamy skorzystanie z oryginalnego kartonu, w którym Produkt został przesłany, lub podobnego opakowania)

7. Przepisy niniejszego artykułu dotyczą również Klientów, o których mowa w art. 2 ust. 1 zd. 3 Regulaminu.

ARTYKUŁ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

a) Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta oraz Klienta, o którym mowa w art. 2 ust. 1 zd. 3 Regulaminu, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121);

b) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

Magazyn CzuCzu
Kryspinów 399
32-060 Liszki
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@czuczu.pl.

Reklamacja musi zawierać opis niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, dokumentację fotograficzną pozwalającą na stwierdzenie istnienia wad Produktu oraz dowód zakupu.

c) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres

Magazyn CzuCzu
Kryspinów 399
32-060 Liszki
lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@czuczu.pl;

b) Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę;

c) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni;

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

ARTYKUŁ 9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-102) przy ulicy Syrokomli 20/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437553, NIP 9452170478.

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4. Szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem: https://sklep.czuczu.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3.

ARTYKUŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

a) okoliczności mieszczącej się w pojęciu siły wyższej,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie działalności prowadzonej w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności odnoszącej się do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów, usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://sklep.czuczu.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w ustępie 4. powyżej; oraz

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

c) w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zgodnie z art. 4 pkt 11 niniejszego Regulaminu i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.https://czuczu.pl/strefa-partnera/

Dołącz do listy oczekujących Zostaw nam swój poprawny adres e-mail poniżej. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie ponownie dostępny.
Przewiń do góry